Iesniedzamie dokumenti

- personu apliecinošs dokuments – pase;
- personas rakstisks iesniegums(pakalpojuma saņemšanas pamatojums);
- ģimenes ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes – veidlapa Nr. 027/u;
- invaliditāti apliecinošs dokuments vai dokuments, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;
- personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte;
- Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta lēmums;
- Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta norīkojums sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;
 

Istabas iekārtojums

Istabas iekārtojums