Uzņemšanas nosacījumi

Pansionātā uzņem pensijas vecuma personas un pilngadīgas personas ar I, II grupas invaliditāti, kuras vecuma, funkcionālo vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt un, kurām dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” un Ministru kabineta Noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība „/Publicēts :Vēstnesis 25.04.2008/
 

Sporta diena

Sporta diena